Kobiety mają w lokalnej strategii rozwoju LGD „Trakt Piastów” szczególne miejsce – są grupą defaworyzowaną w kontekście dostępu do rynku pracy i im są dedykowane szkolenia w zakresie aktywizacji. Również w części projektów współpracy, realizowanych przez LGD, kobiety są tą grupą, do której adresowane są działania. Tak właśnie jest w międzynarodowym projekcie współpracy „Kobiety aktywne w społeczeństwie”, realizowanym w partnerstwie z organizacją NEWKD z Kerry (Irlandia).

Cykl szkoleń i działań aktywizacyjnych jest skierowany do trzech grup kobiet: rolniczek, wytwórczyń oraz przedsiębiorczyń. LGD przeprowadziła ankiety wśród pań na temat potencjalnych tematów szkoleń. Na podstawie  odpowiedzi zrealizowano następujące szkolenia: z marketingu internetowego, permakultury, samorozwoju i negocjacji w biznesie. W szkoleniach udział wzięło 49 pań.

 

Nagrywanie filmu odbywało się w dwóch miejscach, które zapewniały możliwość zachowania dystansu i komfortowych warunków dla uczestników: w domku fińskim w Klinach oraz w pasiece Darz Ul w Trzuskołoniu, gdzie również odbyły się zajęcia w ogrodzie permakulturowym. Przy tej okazji Panie zaprezentowały również swoje wytwory lub opowiedziały o prowadzonej działalności.

Kolejnym etapem projektu jest przygotowanie filmu z wypowiedziami uczestniczek na temat swoich doświadczeń i oczekiwań związanych ze swoją działalnością oraz udziałem w projekcie.

W Irlandii również rozpoczyna się cykl szkoleń dla pań, również z podziałem na 3 grupy. Storna irlandzka  także pracuje nad filmem.

Kolejnym etapem projektu, uzależnionym od sytuacji pandemicznej, będzie organizacja zajęć stacjonarnych dla wszystkich grup w krajach partnerskich. We wrześniu i październiku panie będą się wzajemnie gościły w swoich domach, a LGD przy współpracy z uczestniczkami projektu, przygotują program dedykowany każdej z grup: rolniczkom, wytwórczyniom i przedsiębiorczyniom. Pozwoli to na zapoznanie się ze specyfiką działalności partnerów projektu i być może utworzenie kanałów komunikacji i dystrybucji produktów pomiędzy paniami.

Podczas wizyt w krajach partnerskich zaprezentowane zostaną filmy przygotowane przez obie LGD. Filmy zostaną udostępnione również szerszej społeczności za pośrednictwem mediów.

Już widać wymierne rezultaty projektu – panie uczestniczące w szkoleniach zawiązały współpracę w ramach swoich grup, by wzajemnie się wspierać i rozwijać. LGD planuje dalsze działania w zakresie podnoszenie kompetencji i umiejętności pań biorących udział w projekcie, tym razem w ramach działań aktywizacyjnych LGD. Projekt ujawnił bardzo duży potencjał odbiorów projektu.

 

 

Lokalna Grupa Działania
„Trakt Piastów”