Rodzinom i osobom posiadającym obywatelstwo ukraińskie, którzy przekroczyli granicę Rzeczpospolitej Polskiej po dniu 24 lutego 2022 r. i posiadają nadany PESEL, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i bytowej może zostać udzielona pomoc społeczna na wniosek osoby zainteresowanej, udzielana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku:

 

GOPS w Czerwonaku
Plac Zielony 1
tel.: 618 121 488 i 618 121 489
e-mail: sekretariat@gopsczerwonak.pl