WYBORCO!

W celu wzięcia udziału w głosowaniu zadbaj o to, żeby być ujętym w stałym rejestrze wyborców!

Po wpisaniu do stałego rejestru wyborców będziesz ujęty w spisach sporządzanych w związku z kolejnymi wyborami i referendami na obszarze gminy, w której stale zamieszkujesz.

Zameldowanie na pobyt stały powoduje ujęcie w rejestrze wyborców.

Pamiętaj! Zameldowanie na pobyt czasowy nie powoduje ujęcia w rejestrze wyborców.

Wyborcy:
• stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały w tej gminie
• nigdzie niezamieszkali przebywający stale na obszarze gminy

– wpisani zostaną do rejestru wyborców tylko wtedy, gdy złożą pisemny wniosek w tej sprawie w urzędzie gminy, w której stale zamieszkują. Obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi w celu wpisania do rejestru wyborców muszą złożyć wniosek w tej sprawie, nawet jeżeli są zameldowani na pobyt stały na obszarze Polski.

Jeżeli:
• wymeldowałeś się z miejsca pobytu stałego
• zgłosiłeś, że na stałe wyjeżdżasz poza granice Polski

– zostaniesz skreślony z rejestru wyborców i nie będziesz z urzędu ujęty w spisach w wyborach i referendach, nawet jeżeli będziesz zameldowany na pobyt czasowy.

WYBORCO!

Zapytaj pracownika urzędu gminy o szczegóły dotyczące złożenia wniosku o wpisanie do rejestru wyborców lub wejdź na stronę internetową Państwowej Komisji Wyborczej www.pkw.gov.pl!
Pamiętaj, że w każdej chwili możesz sprawdzić, czy jesteś ujęty w stałym rejestrze wyborców!
Rejestr wyborców jest udostępniany na pisemny wniosek, do wglądu w urzędzie gminy.

WYBORCO!
Jeżeli nie jesteś wpisany do rejestru wyborców, nie zostaniesz ujęty w spisie oraz nie będziesz mógł się do niego dopisać w związku z wyborami samorządowymi, a także referendami lokalnymi i nie będziesz mógł wziąć udziału w głosowaniu.

Sprawdzenie danych w CRW

Jeśli chcesz sprawdzić swoje dane w Centralnym Rejestrze Wyborców, złóż wniosek o wgląd do rejestru za pośrednictwem usługi elektronicznej. W tym celu skorzystaj z usługi dostępnej  w serwisie: link do usługi na stronie obywatel.gov.pl
Aby uzyskać dostęp do swoich danych wymagane jest: zalogowanie się do usługi, a następnie przejście do sekcji "Twoje dane" oraz do zakładki: "Centralny Rejestr Wyborców".
Wniosek o dane z Centralnego Rejestru Wyborców możesz wnieść także na piśmie. Wniosek możesz złożyć w Urzędzie Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak, w godzinach pracy urzędu.


Udostępnienie danych z Centralnego Rejestru Wyborców jest bezpłatne.