GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE CZERWONAK

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE CZERWONAK
 

Wydział Promocji Zdrowia zajmuje się m.in. koordynacją realizacji programów uchwalonych przez Radę Gminy Czerwonak:Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Czerwonak, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Czerwonak. 

W ramach powyższych programów są realizowane następujące działania: organizacja spotkań, zajęć edukacyjnych w placówkach oświatowych; konkursów prozdrowotne; organizacja szkoleń, warsztatów profilaktycznych i zdrowotnych; udział w akcjach, projektach, kampaniach społecznych; prowadzenie miejsc opieki dla dzieci, w których są prowadzone zajęcia pozalekcyjne dla dzieci; organizacja poradnictwa specjalistycznego; wzmacnianie i wdrażanie rekomendowanych programów profilaktycznych; wspieranie realizacji zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 

INFORMACJA O MOŻLIWYCH FORMACH POMOCY

Urząd Gminy Czerwonak informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnych form pomocy w ramach problematyki uzależnień oraz przemocy w rodzinie, finansowanych ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Czerwonak na 2021 rok.

 

LP.

RODZAJ KONSULTACJI

TERMIN

KONTAKT

MIEJSCE

 

1.

 

DYŻUR KONSULTACYJNY DOT. PROBLEMATYKI UZALEŻNIEŃ

 

poniedziałek,

godz. 16:00 – 18:00

tel. 781 014 982 , 61 65 44 293 lub 294

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ul. Poznańska 15d/82

62-028 Koziegłowy

 

2.

 

GRUPA WSPARCIA DLA OSÓB                               Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM

 

poniedziałek,

godz. 18:00 – 20:00

 

3.

 

PSYCHOLOG

Dyżur konsultacyjny:

 

wtorek, godz. 10:00 – 11:00

czwartek, godz.15:30 – 16:30

 

tel. 721 434 799, 61 65 44 293 lub 294

 

4.

 

PRAWNIK

wtorek

godz. 14:00 – 17:00

61 65 44 293 lub 294

(prosimy umawiać się telefonicznie)

 

 

POMOC DLA DZIECI

Zajęcia pozalekcyjne w gminie Czerwonak

Zajęcia pozalekcyjne w gminie Czerwonak prowadzone są dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, mają na celu zapewnienie dzieciom zajęć z zakresu edukacji, organizacji czasu wolnego, wspierania indywidualnych zainteresowań.

Główne zadania:
 

 • pomoc w nauce, 
 • organizowanie dzieciom czasu wolnego,
 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci,
 • rozwijanie kultury osobistej,
 • poprawa sprawności fizycznej,
 • rozwój umiejętności interpersonalnych,
 • współpraca z rodzicami/opiekunami dzieci i osobami/instytucjami je wspierającymi takimi jak: szkoły, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, kuratorzy sądowi, organizacje pozarządowe.


Podstawowe formy pracy podczas zajęć pozalekcyjnych:
 

 • edukacyjne: odrabianie lekcji, wyrównywanie zaległości w nauce, reedukacja i inne,
 • zajęcia rozwojowe, obejmujące tematykę promocji zdrowia, profilaktyki uzależnień
  i przeciwdziałania przemocy oraz ryzykownych zachowań,
 • organizowanie dzieciom czasu wolnego: gry i zabawy, wycieczki, inne formy aktywnego spędzania czasu oraz uczestnictwo w życiu kulturalnym i społecznym, np. przedstawienia teatralne, wystawy,
 • wspierające rozwój zainteresowań i uzdolnień dzieci: plastyczne, teatralne, kreatywne, sportowe itp., 
 • zwiększające kulturę osobistą np. nauka zasad zachowania przy stole, nauka higieny,
 • rozwijające sprawność fizyczną: gry zespołowe, zabawy zręcznościowe, tenis stołowy itp.,
 • rozwijające poczucie estetyki, czystości, higieny osobistej, otoczenia, itp.,
 • działania na rzecz środowiska lokalnego, np. współpraca z organizacjami pozarządowymi, instytucjami oraz organizacjami działającymi na rzecz innych społeczności, 
 • współpraca z rodzicami/opiekunami prawnymi, 
 • współpraca ze szkołami, pracownikiem socjalnym, asystentami rodzin oraz innymi osobami i instytucjami w zależności od potrzeb dziecka za zgodą rodziców/opiekunów prawnych dziecka


Dzieci i młodzież, w wieku 6-14 lat, korzystają z zajęć pozalekcyjnych dobrowolnie i nieodpłatnie, wyłącznie na podstawie pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów.

Wychowawcy, którzy prowadzą zajęcia pozalekcyjne w celu usprawnienia pomocy rodzinie i dzieciom współpracują i utrzymują stały kontakt z asystentami rodzin pracownikami socjalnymi zajmującymi się poszczególnymi rodzinami, są też w stałym kontakcie z pedagogami, psychologami i nauczycielami ze szkół, do których uczęszczają dzieci.

Zajęcia pozalekcyjne w gminie Czerwonak funkcjonują w ramach Wydziału Promocji Zdrowia Urzędu Gminy Czerwonak. Finansowane są ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


Siedziby na terenie gminy Czerwonak:
 

Wilczki w Czerwonaku
Plac Zielony 1
62- 004 Czerwonak
tel. 888-410-215

„Aniołki” w Koziegłowach
ul. Poznańska 15d/82   
62 -028 Koziegłowy
tel. 532-394-780

„Wypożyczalnia Skrzydeł” w Owińskach
ul. Poprzeczna 12
62-005 Owińska
tel. 888-410-218

 

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
 

Zgodnie z Ustawą z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) powołują gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych.

W skład GKRPA wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Czerwonak została powołana Zarządzeniem Nr 24/2020 Wójta Gminy Czerwonak z dnia 6 lutego 2020 roku.
 

Skład GKRPA:
 

 1. Marlena Łochyńska – przewodnicząca,
 2. Jarosław Mojzykiewicz – zastępca przewodniczącego,
 3. Ewa Banaszak,
 4. Robert Ciećmierowski,
 5. Agnieszka Dudziak,
 6. Maria Jankowska,
 7. Daniela Jankowska-Bachor,
 8. Maria Libera-Raczyńska,
 9. Anna Pacholska,
 10. Roland Staniek,
 11. Bernadeta Szulczewska.

 

 Do zadań Komisji należy w szczególności:
 

 1. Inicjowanie działań w zakresie:
   
 • profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności adresowanej do dzieci i młodzieży;
 • zwiększania pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin;
 • udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, w szczególności ochrony przed przemocą;
 • współpracy i wspomagania działalności instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych zajmujących się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.
   
 1. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby
  z problemem alkoholowym obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia uzależnień.
   
 2. Kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz prawidłowości składania oświadczeń o obrocie alkoholem.
   
 3. Wydawanie opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych z Uchwałą Rady Gminy w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Czerwonak.
   
 4. Opracowanie rocznych sprawozdań z pracy Komisji i przedkładanie ich Wójtowi, w terminie do dnia 31 marca danego roku kalendarzowego oraz do Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z odrębnymi przepisami.
   
 5. Opiniowanie projektu gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

 

Do zadań Zespołu ds. motywowania należy w szczególności:
 

1. Udzielanie informacji na temat choroby alkoholowej, placówek leczenia uzależnień i innych instytucji udzielających specjalistycznej pomocy;

2. Motywowanie osób z problemem alkoholowym do podjęcia leczenia uzależnień;

3. Motywowanie członków rodzin z problemem alkoholowym do podjęcia terapii w zależności od rozpoznanych potrzeb;

4. Podejmowanie stosownych działań w przypadku podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie;

5. Kierowanie osób zgłoszonych do Komisji na badania do biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, sporządzanie wniosków do sądu celem uzyskania postanowienia zobowiązującego do podjęcia leczenia odwykowego.

Zespół przyjmuje procedurę dwukrotnego zaproszenia osób zgłoszonych do podjęcia leczenia.

Zespół przekazuje Przewodniczącemu Komisji informacje o toku prowadzonych spraw.

 

Do zadań Zespołu ds. profilaktyki należy w szczególności:
 

inicjowanie i wspieranie działań profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień na terenie gminy Czerwonak, w szczególności dla dzieci i młodzieży.

 

Do zadań Zespołu ds. kontroli punktów sprzedaży należy w szczególności:
 

1. Kontrola zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;

2. Kontrola punktów sprzedaży alkoholu pod kątem prawidłowości składanych oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych;

3. Opiniowanie zgodności usytuowania punktów sprzedaży alkoholu z uchwałą Rady Gminy Czerwonak.

Kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeprowadzane są przez Zespół składający się z co najmniej 2 członków.

Kontrole mogą przeprowadzać członkowie Komisji posiadający stosowne upoważnienie Wójta.

Kontrole realizowane są zgodnie z harmonogramem kontroli zatwierdzonych przez Wójta w terminie do 1 marca danego roku kalendarzowego.

Harmonogram może ulec zmianie. Zmieniony harmonogram kontroli podlega ponownemu zatwierdzeniu przez Wójta.

Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół, podpisany przez członków Zespołu kontrolującego i kontrolowanego.

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerwonaku
ul. Źródlana 39,
62-004 Czerwonak
(budynek Urzędu Gminy)

tel. 61 65 44 293,
tel. 61 65 22 294
marlena.lochynska@czerwonak.pl,
bernadeta.szulczewska@czerwonak.pl