Wójt Gminy Czerwonak ogłasza I ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Czerwonak, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej „4MN”, stanowiącej własność Gminy Czerwonak o oznaczeniach geodezyjnych:
 

  • obręb Czerwonak, arkusz  mapy 13

- działka nr 6/7, o pow. 0,0802 ha, KW PO1P/00309465/7 cena wywoławcza brutto: 360 000,00 zł

- działka nr 6/8, o pow. 0,0799 ha, KW PO1P/00309465/7 cena wywoławcza brutto: 365 000,00 zł

- działka nr 6/9, o pow. 0,0808 ha, KW PO1P/00309465/7 cena wywoławcza brutto: 360 000,00 zł

- działka nr 6/10, o pow. 0,0736 ha, KW PO1P/00309465/7 cena wywoławcza brutto: 320 000,00 zł

- działka nr 6/15, o pow. 0,0734 ha, KW PO1P/00309465/7 cena wywoławcza brutto: 320 000,00 zł
 

  • Ustala się wadium dla:

- dz.nr 6/7 w wysokości: 72 000,00 zł, dz. nr 6/8 w wysokości 73 000,00 zł

- dz. nr 6/9 w wysokości: 72 000,00 zł, dz. nr 6/10 w wysokości 64 000,00 zł

- dz. nr 6/15 w wysokości: 64 000,00 zł

 

Wadium należy wpłacać w formie pieniężnej na konto Urzędu Gminy Czerwonak: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. nr 78 1020 4027 0000 1302 1636 7338  z dopiskiem „przetarg na działkę nr ..........” - najdalej do dnia 25 lipca 2022 r.

Za dzień wpłaty wadium uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Gminy Czerwonak.

Przetarg dla działek nr 6/7, nr 6/8, nr 6/9 odbędzie się 29 lipca 2022 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, pok. 01.

Przetarg dla działek nr 6/10, nr 6/15 odbędzie się 29 lipca 2022 r. o godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, pok. 01.

Uwaga: Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy Czerwonak ul. Źródlana 39 - Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami, pok. 213, tel. 61/65-44-285, 61-65-44-254. Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Czerwonak (parter i II piętro), oraz opublikowano na: stronie internetowej Urzędu Gminy Czerwonak www.czerwonak.pl, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej  http://bip.czerwonak.pl/public.

*Wyciąg z ogłoszenia o I ustnych przetargach nieograniczonych