Wójt Gminy Czerwonak ogłasza III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Promnice, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej „Mj” stanowiącej własność Gminy Czerwonak oznaczonej geodezyjnie:

 

  • obręb Promnice, arkusz  mapy 4
  • dz. nr 296 o pow. 0,1364 ha, KW PO1P/00125289/5;
  • cena wywoławcza brutto: 212 000,00 zł
  • Ustala się wadium w wysokości: 42 000,00 zł

Wadium na działkę należy wpłacać w formie pieniężnej na konto Urzędu Gminy Czerwonak: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. nr 78 1020 4027 0000 1302 1636 7338 z dopiskiem „przetarg na działki nr 296” - najdalej do dnia 8 listopada 2021 r. Za dzień wpłaty wadium uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Gminy Czerwonak.

Przetarg odbędzie się 15 listopada 2021 r. o godz. 15:00 w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, pok. 01.