Wójt Gminy Czerwonak ogłasza II ustne przetargi nieograniczone na dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Bolechowo,  stanowiącej własność Gminy Czerwonak oznaczonej geodezyjnie:

  • obręb Bolechowo, arkusz  mapy 1
     

- działka nr 371/16, o powierzchni dzierżawy  5006 m2,

- działka nr 371/24, o powierzchni dzierżawy  10005 m2,

-  działka nr  371/25, o powierzchni dzierżawy 12575 m2,

księga wieczysta PO1P/0038266/2.
 

  • Ustala się wadium dla:
     

- działki nr 371/16 w wysokości  4 987,48 zł brutto

- działki nr 371/24  w wysokości 9 192,69 zł brutto

- działki nr 371/25 w wysokości 11 554,04 zł brutto
 

Wadium na działkę należy wpłacać w formie pieniężnej na konto Urzędu Gminy Czerwonak: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. nr 78 1020 4027 0000 1302 1636 7338

z dopiskiem „przetarg – dzierżawa działka nr ……..” - najdalej do dnia 17 lutego 2023 r. Za dzień wpłaty wadium uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Gminy Czerwonak.

Przetarg odbędzie się 23 lutego 2023 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, pok. 01.

 

Uwaga: Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy Czerwonak ul. Źródlana 39 - Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami, pok. 213, tel. 61/65-44-285, 61/65-44-253. Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Czerwonak (parter i II piętro), oraz zamieszczono na: stronie internetowej Urzędu Gminy Czerwonak www.czerwonak.pl, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej  http://bip.czerwonak.pl/public.

*Wyciąg z ogłoszenia o II ustnych  przetargach nieograniczonych.