Informacja o wyniku przetargu

Wójt Gminy Czerwonak stosownie do § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 oraz z 2020 r. poz. 1698), informuje, że w dniu 12 września 2022 r. o  godz. 1300 w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak ul. Źródlana 39, pok. 01, odbył się I ustny przetarg nieograniczony prowadzony w trybie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899)

Przedmiotem I ustnego przetargu nieograniczonego była sprzedaż nieruchomości, położonej w miejscowości Czerwonak, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej „4MN”, stanowiącej własność Gminy Czerwonak, oznaczonej geodezyjnie:

obręb Czerwonak, arkusz mapy 13
działka nr 6/14, o pow. 0,0696 ha, KW nr PO1P/00309465/7
- cena wywoławcza brutto: 275 000,00 zł

Liczba oferentów dopuszczonych oraz niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 0
w tym dopuszczonych: 0, niedopuszczonych: 0.

W I ustnym przetargu nieograniczonym na nieruchomość oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 6/14, o pow. 0,0696 ha, obręb Czerwonak, arkusz mapy 13, nie złożono żadnej oferty, nie dokonano żadnej wpłaty wadium w terminie.

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 6/14, o pow. 0,0696 ha, obręb Czerwonak, arkusz mapy 13, zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku oferentów.