WÓJT GMINY CZERWONAK  OGŁASZA*
I USTNY  PRZETARG NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Koziegłowy, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod teren zabudowy usługowej „3U” stanowiącej własność Gminy Czerwonak oznaczonej geodezyjnie:
obręb Koziegłowy, arkusz  mapy 12 dz. nr 154/4, KW PO1P/00113745/3  o pow. 0,5876 ha, cena wywoławcza brutto:   3 500 000,00 zł
Ustala się wadium w wysokości    600 000,00 zł
Wadium na działkę należy wpłacać w formie pieniężnej na konto Urzędu Gminy Czerwonak:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. nr 78 1020 4027 0000 1302 1636 7338 z dopiskiem „przetarg na działki nr 154/4” - najdalej do dnia 22 listopada 2022 r.
Za dzień wpłaty wadium uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Gminy Czerwonak.
Przetarg odbędzie się 28 listopada 2022 r. o godz. 15:00 w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, pok. 01.


Uwaga: Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy Czerwonak ul. Źródlana 39 - Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami, pok. 213, tel. 61/65-44-285, 61/65-44-254. Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Czerwonak (parter i II piętro), oraz opublikowano na: stronie internetowej Urzędu Gminy Czerwonak www.czerwonak.pl, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej  http://bip.czerwonak.pl/public.
*Wyciąg z ogłoszenia o I ustnym  przetargu nieograniczonym