Zarządzenie Nr 217/2021

Wójta Gminy Czerwonak

z dnia 28.07.2021 r.

w sprawie zwołania Zebrania Ogólnego Mieszkańców w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających członka Zarządu Osiedla Karolin

Na podstawie § 29 uchwały nr 378/XLIV/2014 Rady Gminy Czerwonak z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie Statutu Osiedla  Karolin (Dz. Urz. Woj. Wielk. poz. 2275) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W związku ze złożeniem rezygnacji z pełnienia funkcji członka Zarządu Osiedla Karolin zwołuje się Zebranie Ogólne Mieszkańców, w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających członka Zarządu Osiedla Karolin, w dniu 2 września 2021 r. o godz. 18.00 w Szkole Podstawowej im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Koziegłowach przy ul. Poznańskiej 17 w Koziegłowach.

2. Ustala się porządek obrad:

1) Otwarcie Zebrania Ogólnego Mieszkańców.

2) Przedstawienie porządku obrad.

3) Wybór Przewodniczącego Zebrania.

4) Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5) Wybory uzupełniające członka Zarządu:

a) zgłaszanie kandydatów,

b) głosowanie,

c) ogłoszenie wyników.

6. Sprawozdanie Przewodniczącej Zarządu Osiedla Karolin z realizacji uchwał, wniosków, opinii poprzedniego Zebrania Ogólnego Mieszkańców.

7. Uchwała w sprawie zmiany planu wydatków środków finansowych zabezpieczonych w budżecie Gminy Czerwonak na 2021 r. na realizację zadań Osiedla Karolin.

8. Uchwała w sprawie planu wydatków środków finansowych zabezpieczonych w budżecie Gminy Czerwonak na 2022 r. na realizację zadań Osiedla Karolin w wysokości 24.000 zł.

9. Wnioski do budżetu na 2022 r.

10. Zamknięcie Zebrania.”

§ 2. Zebranie otwiera Wójt Gminy Czerwonak lub osoba przez niego upoważniona.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Biura Rady i Sołectw.

§ 4. Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jego treści w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak, na tablicach ogłoszeniowych Osiedla Karolin oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czerwonak.

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

Zarządzenia nr 217/2021

Wójta Gminy Czerwonak

z dnia 28.07.2021 r.

w sprawie zwołania Zebrania Ogólnego Mieszkańców w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających członka Zarządu Osiedla Karolin

W związku ze złożeniem rezygnacji z pełnienia funkcji członka Zarządu Osiedla Karolin, istnieje konieczność przeprowadzenia wyborów uzupełniających w celu uzupełnienia składu Zarządu. Zgodnie ze Statutem Osiedla Karolin w przypadku rezygnacji jednego lub więcej członków Zarządu Wójt zarządza wybory uzupełniające.

W związku z powyższym zgodnie ze Statutem Osiedla Karolin, należy przeprowadzić wybory uzupełniające w głosowaniu tajnym, bezpośrednim spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców osiedla uprawnionych do głosowania.