Wójt Gminy Czerwonak

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344) informuję, że dnia 19.05.2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, został wywieszony na tablicy ogłoszeń oraz opublikowany na stronie internetowej Gminy Czerwonak Wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Czerwonak, przeznaczonej Zarządzeniem Nr 127/2023 Wójta Gminy Czerwonak z dnia 10.05.2023 r. do oddania w dzierżawę: obręb Czerwonak, działka nr 236, arkusz. mapy 11, o powierzchni 69 m2. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak - pok. 215,  tel. 61/ 65 44 253.