WÓJT GMINY CZERWONAK  OGŁASZA*

I USTNE  PRZETARGI  NIEOGRANICZONE

na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Czerwonak, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej „4MN”, stanowiącej własność Gminy Czerwonak o oznaczeniach geodezyjnych:

obręb Czerwonak, arkusz  mapy 13

działka nr 6/11, o pow. 0,0821 ha, KW PO1P/00309465/7            cena wywoławcza brutto:       325 000,00 zł

działka nr 6/12, o pow. 0,0815 ha, KW PO1P/00309465/7            cena wywoławcza brutto:       320 000,00 zł

działka nr 6/13, o pow. 0,0698 ha, KW PO1P/00309465/7            cena wywoławcza brutto:       280 000,00 zł działka nr 6/14, o pow. 0,0696 ha, KW PO1P/00309465/7                 cena wywoławcza brutto:       275 000,00 zł

działka nr 6/17, o pow. 0,0743 ha, KW PO1P/00309465/7            cena wywoławcza brutto:       295 000,00 zł

działka nr 6/18, o pow. 0,0770 ha, KW PO1P/00309465/7            cena wywoławcza brutto:       305 000,00 zł

Ustala się wadium dla:

dz.nr 6/11 w wysokości             65 000,00 zł       dz. nr 6/12 w wysokości            64 000,00 zł

dz. nr 6/13 w wysokości            56 000,00 zł       dz. nr 6/14 w wysokości            55 000,00 zł

dz. nr 6/17 w wysokości            59 000,00 zł       dz. nr 6/18 w wysokości           61 000,00 zł

Wadium należy wpłacać w formie pieniężnej na konto Urzędu Gminy Czerwonak:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. nr 78 1020 4027 0000 1302 1636 7338

z dopiskiem „przetarg na działkę nr ..........” - najdalej do dnia 6 września 2022 r.

Za dzień wpłaty wadium uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Gminy Czerwonak.

Przetarg dla działek nr 6/11, nr 6/12, nr 6/13 odbędzie się 12 września 2022 r. o godz. 11 00 w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, pok. 01.

Przetarg dla działek nr 6/14, nr 6/17, 6/18 odbędzie się 12 września 2022 r. o godz. 13 00 w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, pok. 01.

Uwaga: Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy Czerwonak ul. Źródlana 39 - Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami, pok. 213, tel. 61/65-44-285, 61-65-44-254. Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Czerwonak (parter i II piętro), oraz opublikowano na: stronie internetowej Urzędu Gminy Czerwonak www.czerwonak.pl, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej  http://bip.czerwonak.pl/public.

*Wyciąg z ogłoszenia o I ustnych przetargach nieograniczonych