Wójt Gminy Czerwonak ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na oddanie w najem lokalu użytkowego położonego w miejscowości Koziegłowy, przy ul. Poznańskiej 37, na działce stanowiącej własność Gminy Czerwonak oznaczonej geodezyjnie: obręb Koziegłowy, arkusz mapy 13, działka nr 107/102, KW PO1P/00108321/7.

 

Ustala się wadium dla lokalu położonego na działce 107/102 w wysokości - 1 694,82 zł
Wadium na lokal należy wpłacać w formie pieniężnej na konto Urzędu Gminy Czerwonak:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. nr 78 1020 4027 0000 1302 1636 7338 z dopiskiem „przetarg – najem, Koziegłowy, ul. Poznańska 37” - najdalej do dnia 17 marca 2021 r.

Za dzień wpłaty wadium uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Gminy Czerwonak.

Przetarg odbędzie się 24 marca 2021 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, pok. 01.

Zainteresowane osoby zapraszamy 24 marca 2021 roku o godzinie 10:00 na oględziny nieruchomości.

Uwaga: Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy Czerwonak ul. Źródlana 39 - Wydział Gospodarki Komunalnej, pok. 208, tel. 61/65-44-260, Wydział Dialogu Społecznego, pok. 09, tel. 61/65-44-252 oraz Czerwonackie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., tel. 61/652-02-41. Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Czerwonak (parter i II piętro), oraz zamieszcza na: stronie internetowej Urzędu Gminy Czerwonak www.czerwonak.pl, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej  http://bip.czerwonak.pl/public.