WÓJT GMINY CZERWONAK OGŁASZA*

I USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

na oddanie w najem – na okres do 10 lat – lokalu użytkowego położonego w miejscowości Owińska, przy ul. Dworcowej 4, o powierzchni 35,73 m2, zagospodarowanego pod usługi kwiaciarskie i florystyczne, stanowiącego własność Gminy Czerwonak, położonego na nieruchomości o oznaczeniu geodezyjnym:

obręb Owińska, arkusz  mapy 10

działka nr 113/11,  KW: PO1P/00289147/5.

Ustala się wadium dla lokalu położonego na działce 113/11  w wysokości  - 1 442,79 zł

Wadium należy wpłacać w formie pieniężnej na konto Urzędu Gminy Czerwonak:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. nr 78 1020 4027 0000 1302 1636 7338
z dopiskiem „przetarg – najem, Owińska” - najdalej do dnia 31 sierpnia 2022 r.

Za dzień wpłaty wadium uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Gminy Czerwonak.

Przetarg odbędzie się 7 września 2022 r. o godz. 10:00

w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, pok. 01.

Ze względu na prowadzony remont nie będzie możliwości oględzin nieruchomości. Dokumentacja projektowa dostępna będzie do wglądu w budynku Urzędu Gminy Czerwonak. (Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny).

Uwaga: Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy Czerwonak ul. Źródlana 39 - Wydział Gospodarki Komunalnej, pok. S02, tel. 61/65-44-269, tel. 61/65-44-260. Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Czerwonak (parter), oraz zamieszcza na stronie internetowej Urzędu Gminy Czerwonak www.czerwonak.pl, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.czerwonak.pl/public.

*Wyciąg z ogłoszenia o I ustnym  przetargu nieograniczonym.