Wójt Gminy Czerwonak ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Bolechowo, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod teren działalności gospodarczej „9AG” i teren zieleni izolacyjnej „1ZI”, stanowiącej własność Gminy Czerwonak, oznaczonej geodezyjnie:
 

  • obręb Bolechowo, arkusz  mapy 3
  • działka nr 398/7 powierzchnia 0,7670 ha, KW PO1P/00091090/5
  • cena wywoławcza brutto: 767 000,00 zł
  • Ustala się wadium w wysokości: 150 000,00 zł

 

Wadium należy wpłacać w formie pieniężnej na konto Urzędu Gminy Czerwonak: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. nr 78 1020 4027 0000 1302 1636 7338 z dopiskiem „przetarg – działka nr 398/7 Bolechowo” - najdalej do dnia 13 grudnia 2021 r. Za dzień wpłaty wadium uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Gminy Czerwonak.

Przetarg odbędzie się 17 grudnia 2021 r.  o godz.9:00 w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, pok. 01.

Uwaga: Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy Czerwonak ul. Źródlana 39 - Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami, pok. 213, tel. 61/65-44-285, 61/65-44-254. Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Czerwonak (parter), oraz opublikowano na: stronie internetowej Urzędu Gminy Czerwonak www.czerwonak.pl, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej  http://bip.czerwonak.pl/public.