Wójt Gminy Czerwonak ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Kliny, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej „MN” stanowiącej własność Gminy Czerwonak oznaczonej geodezyjnie: obręb Kliny, arkusz  mapy 2, dz. nr 31/2 o pow. 0,0900 ha.