WÓJT GMINY CZERWONAK  OGŁASZA*
I ustny przetarg nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Potasze, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej „MN” stanowiącej własność Gminy Czerwonak oznaczonej geodezyjnie:

  • obręb Potasze, arkusz  mapy 2
  • dz. nr 411/16 powierzchnia 0,1810 ha, łącznie z działką nr 411/17 powierzchnia 0,0058 ha
  • o łącznej powierzchni 0,1868 ha, KW PO1P/00110861/1;
  • cena wywoławcza brutto: 300 000,00 zł
  • Ustala się wadium w wysokości 60 000,00 zł

Wadium na działkę należy wpłacać w formie pieniężnej na konto Urzędu Gminy Czerwonak: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. nr 78 1020 4027 0000 1302 1636 7338, z dopiskiem „przetarg na działki nr 411/16+411/17” - najdalej do dnia 19 lipca 2021 r.
Za dzień wpłaty wadium uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Gminy Czerwonak.
Przetarg odbędzie się 23 lipca 2021 r. o godz. 9:00, w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, pok. 01.


Uwaga: Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy Czerwonak ul. Źródlana 39 - Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami, pok. 213, tel. 61/65-44-285, 61/65-44-254. Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Czerwonak (parter i II piętro), oraz opublikowano na: stronie internetowej Urzędu Gminy Czerwonak www.czerwonak.pl, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej  http://bip.czerwonak.pl/public.
*Wyciąg z ogłoszenia o I ustnym przetargu nieograniczonym