Wójt Gminy Czerwonak ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Promnice, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej „6MN” stanowiącej własność Gminy Czerwonak oznaczonej geodezyjnie:
 

  • obręb Promnice, arkusz  mapy 4, KW nr PO1P/00125289/5
  • działki: nr 274/6 pow. 0,0064 ha, łącznie z nr 274/14 pow. 0,0633 ha o łącznej powierzchni 0,0697 ha – mające stanowić łączność gospodarczą,
  • sprzedaż łącznie z udziałem w wysokości 1/3 cz. w działce nr 274/11 o pow. 0,0209 ha - przewidzianej pod drogę dojazdową
  • cena wywoławcza brutto: 190 000,00 zł. Ustala się wadium w wysokości 35 000,00 zł. Wadium na działkę należy wpłacać w formie pieniężnej na konto Urzędu Gminy Czerwonak: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. nr 78 1020 4027 0000 1302 1636 7338 z dopiskiem „przetarg na działki nr 274/6+274/14” - najdalej do dnia 22 lipca 2022 r.

Za dzień wpłaty wadium uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Gminy Czerwonak.

Przetarg odbędzie się 28 lipca 2022 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, pok. 01.

Uwaga: Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy Czerwonak ul. Źródlana 39 - Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami, pok. 213, tel. 61/65-44-285, 61/65-44-254. Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Czerwonak (parter i II piętro), oraz opublikowano na: stronie internetowej Urzędu Gminy Czerwonak www.czerwonak.pl, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej  http://bip.czerwonak.pl/public.

*Wyciąg z ogłoszenia o I ustnym przetargu nieograniczonym