Wójt Gminy Czerwonak ogłasza I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Czerwonak, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej „MN”, stanowiącej własność Gminy Czerwonak, oznaczonej geodezyjnie:

 

  • obręb Czerwonak, arkusz  mapy 13
  • dz. nr 22/20 pow. 0,0078 ha, KW PO1P/00336531/9
  • cena wywoławcza brutto: 25 000,00 zł

Ustala się wadium w wysokości: 5 000,00 zł
Wadium należy wpłacać w formie pieniężnej na konto Urzędu Gminy Czerwonak:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. nr 78 1020 4027 0000 1302 1636 7338 z dopiskiem „przetarg – działkę nr 22/20 Czerwonak, a. m. 13” - najdalej do dnia 7 października 2021 r.
Za dzień wpłaty wadium uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Gminy Czerwonak.
Przetarg odbędzie się 13 października 2021 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, pok. 01.


Uwaga: Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy Czerwonak ul. Źródlana 39 - Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami, pok. 213, tel. 61/65-44-285, 61/65-44-254. Ogłoszenie o I ustnym przetargu ograniczonym wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Czerwonak (parter), oraz opublikowano na: stronie internetowej Urzędu Gminy Czerwonak www.czerwonak.pl, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej  http://bip.czerwonak.pl/public.