WÓJT GMINY CZERWONAK  OGŁASZA*

I USTNY  PRZETARG OGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Potasze, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę rezydencjalną „MM”, stanowiącej własność Gminy Czerwonak, o oznaczeniach geodezyjnych:

obręb Potasze, arkusz mapy 2

działka nr 404/30, o pow. 0,0434 ha, KW nr PO1P/00110861/1

Cena wywoławcza wynosi: 155 000,00 zł brutto

Ustala się wadium w wysokości, 30 000,00 zł

Wadium na działkę należy wpłacać w formie pieniężnej na konto Urzędu Gminy Czerwonak:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. nr 78 1020 4027 0000 1302 1636 7338

z dopiskiem „przetarg na działkę nr 404/30 Potasze” - najdalej do dnia 22 czerwca 2023 r.

Za dzień wpłaty wadium uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Gminy Czerwonak.

Przetarg odbędzie się 28 czerwca 2023 r. o godz. 1000

w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, pok. 01.

Uwaga: Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy Czerwonak ul. Źródlana 39 - Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami, pok. 213, tel. 61/65-44-285, 61/65-44-254. Ogłoszenie o I ustnym przetargu ograniczonym wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Czerwonak (parter i II piętro), oraz opublikowano na: stronie internetowej Urzędu Gminy Czerwonak www.czerwonak.pl, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej  http://bip.czerwonak.pl/public.

*Wyciąg z ogłoszenia o I ustnym przetargu ograniczonym