Wójt Gminy Czerwonak Ogłasza* II ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Bolechowo – Osiedle, przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub zabudowę usługową „2MN/U”, stanowiących własność Gminy Czerwonak o oznaczeniach geodezyjnych:
obręb Bolechowo-Osiedle

nr 524, o powierzchni 0,1161 ha, KW PO1P/00125289/5 cena wywoławcza brutto 315 000,00 zł
nr 525/2, o powierzchni 0,0993 ha, KW PO1P/00125289/5 cena wywoławcza brutto 252 000,00 zł

Ustala się wadium dla:

- działki nr 524 w wysokości: 60 000,00 zł
- działki nr 525/2 w wysokości: 50 000,00 zł

Wadium na działkę należy wpłacać w formie pieniężnej na konto Urzędu Gminy Czerwonak:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. nr 78 1020 4027 0000 1302 1636 7338 z dopiskiem „przetarg na działkę nr ........” - najdalej do dnia 10 czerwca 2024 r.
Za dzień wpłaty wadium uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Gminy Czerwonak.
Przetargi odbędą się 17 czerwca 2024 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, pok. 01.
Uwaga: Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy Czerwonak ul. Źródlana 39 - Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami, pok. 213, tel. 61/65-44-285, 61/65-44-254. Ogłoszenie o II ustnych przetargach nieograniczonych wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Czerwonak (parter i II piętro), oraz opublikowano na: stronie internetowej Urzędu Gminy Czerwonak www.czerwonak.pl, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej  http://bip.czerwonak.pl/public.
*Wyciąg z ogłoszenia o II ustnych przetargach nieograniczonych