WÓJT GMINY CZERWONAK  OGŁASZA*

II USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

na oddanie w najem lokalu użytkowego położonego w miejscowości Bolechowo-Osiedle, przy
ul. Kolejowej 9,  na działce stanowiącej własność Gminy Czerwonak oznaczonej geodezyjnie:

obręb Bolechowo, arkusz  mapy 1

działka nr 270/14, KW PO1P/00301351/9.

Ustala się wadium dla lokalu położonego na działce 270/14  w wysokości  - 521,52 zł

Wadium na lokal należy wpłacać w formie pieniężnej na konto Urzędu Gminy Czerwonak: 22,5m

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. nr 78 1020 4027 0000 1302 1636 7338
z dopiskiem „przetarg – najem, Bolechowo-Osiedle, ul. Kolejowa 9” - najdalej do dnia 23 sierpnia 2021 r.

Za dzień wpłaty wadium uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Gminy Czerwonak.

Przetarg odbędzie się 30 sierpnia 2021 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, pok. 01.

Zainteresowane osoby zapraszamy 30 sierpnia 2021 roku o godzinie 10:00 na oględziny nieruchomości.

Uwaga: Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy Czerwonak ul. Źródlana 39 - Wydział Gospodarki Komunalnej, pok. S02, tel. 61/65-44-269. Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Czerwonak (parter), oraz zamieszcza na: stronie internetowej Urzędu Gminy Czerwonak www.czerwonak.pl, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej  http://bip.czerwonak.pl/public.

*Wyciąg z ogłoszenia o II ustnym przetargu nieograniczonym.