Wójt Gminy Czerwonak ogłasza II Ustny Przetarg Nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Promnice, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej „MN” stanowiącej własność Gminy Czerwonak oznaczonej geodezyjnie: obręb Promnice, arkusz  mapy 4, dz. nr 274/13 pow. 0,0105 ha i dz. nr 274/17 pow. 0,0827 ha, o łącznej pow. 0,0932 ha, KW PO1P/00125289/5;

Cena wywoławcza brutto: 185 000,00 zł

Ustala się wadium w wysokości: 30 000,00 zł

Wadium na działkę należy wpłacać w formie pieniężnej na konto Urzędu Gminy Czerwonak: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. nr 78 1020 4027 0000 1302 1636 7338 z dopiskiem „przetarg na działki nr 274/13 i nr 274/17” - najdalej do dnia  31 marca 2021 r. Za dzień wpłaty wadium uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Gminy Czerwonak.

Przetarg odbędzie się 7 kwietnia 2021 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, pok. 01.

Uwaga: Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy Czerwonak ul. Źródlana 39 - Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami, pok. 213, tel. 61/65-44-285, 61/65-44-254. Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Czerwonak (parter i II piętro), oraz opublikowano na: stronie internetowej Urzędu Gminy Czerwonak www.czerwonak.pl, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej  http://bip.czerwonak.pl/public.