Wójt Gminy Czerwonak ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Bolechówko, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną „2MN” stanowiącej własność Gminy Czerwonak oznaczonej geodezyjnie:
 

 

  • obręb Bolechówko, arkusz  mapy 1
  • dz. nr 329/2 o pow. 0,1555 ha, KW PO1P/00256009/6;
  • cena wywoławcza brutto: 280 000,00 zł
  • Ustala się wadium w wysokości: 55 000,00 zł


Wadium na działkę należy wpłacać w formie pieniężnej na konto Urzędu Gminy Czerwonak: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. nr 78 1020 4027 0000 1302 1636 7338 z dopiskiem „przetarg na działkę nr 329/2” - najdalej do dnia 8 listopada 2021 r.

Za dzień wpłaty wadium uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Gminy Czerwonak.

Przetarg odbędzie się 15 listopada 2021 r. o godz. 1400 w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, pok. 01.