Wójt gminy Czerwonak ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Czerwonak, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej „4MN”, stanowiącej własność Gminy Czerwonak o oznaczeniach geodezyjnych:

 

  • obręb Czerwonak, arkusz  mapy 13
  • działka nr 6/9, o pow. 0,0808 ha, KW PO1P/00309465/7  cena wywoławcza brutto: 364 500,00 zł
  • Ustala się wadium dla działki nr 6/9 w wysokości  70 000,00 zł. Wadium należy wpłacać w formie pieniężnej na konto Urzędu Gminy Czerwonak: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. nr 78 1020 4027 0000 1302 1636 7338  z dopiskiem „przetarg na działkę nr 6/9” - najdalej do dnia 10 października 2023 r. Za dzień wpłaty wadium uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Gminy Czerwonak.

 

Przetarg odbędzie się 16 października 2023 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, pok. 01.

 

 

Uwaga: Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy Czerwonak ul. Źródlana 39 - Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami, pok. 213, tel. 61/65-44-285, 61-65-44-254. Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Czerwonak (parter i II piętro), oraz opublikowano na: stronie internetowej Urzędu Gminy Czerwonak www.czerwonak.pl, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej  http://bip.czerwonak.pl/public.

*Wyciąg z ogłoszenia o II ustnym przetargu nieograniczonym