Na mocy nowych przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, użytkownik wieczysty gruntów zabudowanych, otrzymuje prawo żądania sprzedaży na jego rzecz, nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste. Z żądaniem można wystąpić w ciągu 12 miesięcy od dnia wejścia w życie nowelizacji ustawy, czyli do dnia 31 sierpnia 2024 r. Oznacza to, że jeśli użytkownik wieczysty zgłosi roszczenie w tym terminie, obecny właściciel nieruchomości będzie zobowiązany sprzedać użytkownikowi wieczystemu nieruchomość. Po tym okresie właściciel gruntu będzie mógł, według własnego uznania, odmówić sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego.
Użytkownik wieczysty nie może wystąpić z roszczeniem, jeżeli:
• grunt jest niezabudowany
• nieruchomość została oddana w użytkowanie wieczyste po dniu 31 grudnia 1997 r.
• użytkownik wieczysty nie wykonał zobowiązań określonych w umowie o oddanie gruntu
   w użytkowanie wieczyste

Wszystkich niezbędnych informacji dotyczących sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz użytkownika wieczystego, udziela Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami, tel. 616544253, 616544285.