Nagrody, Wyróżnienia:
„Animator Kultury”
„Zasłużony dla Gminy Czerwonak” oraz „Honorowy Obywatel Gminy Czerwonak”


1) Wnioski o przyznanie nagrody „Animator Kultury” za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i popularyzacji kultury oraz ochrony kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego Gminy Czerwonak można składać do 31 marca br. w Urzędzie Gminy Czerwonak.

Uprawnionymi do składania wniosków są:
- wójt Gminy Czerwonak,
- grupa co najmniej 10 radnych Gminy Czerwonak,
- sołtysi sołectw Gminy Czerwonak,
- zarządy osiedli Gminy Czerwonak,
- instytucje kultury mające siedzibę na terenie gminy Czerwonak,
- organizacje wspomagające rozwój kultury i działalności artystycznej z terenu gminy Czerwonak,
- grupa co najmniej 50 mieszkańców Gminy Czerwonak.

Decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje Wójt Gminy Czerwonak na podstawie rekomendacji Kapituły w składzie:
- przewodniczący Rady Gminy Czerwonak lub wiceprzewodniczący, wskazany przez przewodniczącego, jako przewodniczący kapituły,
- dwóch członków Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej Rady Gminy Czerwonak,
- dyrektor  Gminnego Ośrodka Kultury „Sokół”,
- dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonaku,
- ostatni laureat nagrody.

Podmiotami uprawnionymi do otrzymania nagrody są:
- osoby fizyczne,
- osoby prawne,
- inne podmioty nie mające osobowości prawnej inspirujące oraz wspomagające rozwój kultury na terenie gminy Czerwonak.


2) Wnioski o nadanie wyróżnień „Zasłużony dla Gminy Czerwonak” oraz „Honorowy Obywatel Gminy Czerwonak” można składać do 31 marca br. w Urzędzie Gminy Czerwonak.

Wyróżnienia nadaje Rada Gminy Czerwonak  na wniosek:
- wójta,
- grupy co najmniej 10 radnych Gminy Czerwonak,
- grupy co najmniej 150 mieszkańców.

Wyróżnienie „Honorowy Obywatel Gminy Czerwonak” przyznaje się osobom fizycznym niebędącym mieszkańcami Gminy Czerwonak za wybitne osiągnięcia we wszystkich możliwych dziedzinach.

Wyróżnienie „Zasłużony dla Gminy Czerwonak” przyznaje się mieszkańcom gminy oraz innym osobom fizycznym, prawnym oraz organizacjom w uznaniu ich zasług dla Gminy Czerwonak, przyczyniających się do rozwoju gminy we wszystkich dziedzinach.

Szczegółowe informacje można uzyskać w godzinach pracy Urzędu Gminy Czerwonak
w Biurze Rady tel. 61 65 44 241 lub 519 343 841.