Wójt Gminy Czerwonak stosownie do § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213 t.j.), informuje, że w dniu 21 marca 2023 r. o  godz. 10;00 w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak ul. Źródlana 39, odbył się I ustny przetarg nieograniczony prowadzony w trybie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344).

Przedmiotem I ustnego przetargu nieograniczonego było oddanie w najem na okres 3 lat lokalu użytkowego o pow. 27,15 m2 znajdującego się w budynku dworca kolejowego w miejscowości Owińska przy ul. Dworcowej 4, stanowiących własność Gminy Czerwonak, zlokalizowanych na działce oznaczonej geodezyjnie:

Obręb Owińska, arkusz mapy 10

działka nr 113/11, KW nr PO1P/00289147/5

cena wywoławcza miesięcznego czynszu wynosiła 793,87 zł netto.

Wadium na przedmiotowy lokal zostało wpłacone w terminie przez 3 podmioty. 

Liczba oferentów dopuszczonych oraz niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 3, w tym dopuszczonych: 3, niedopuszczonych: 0.

Cena osiągnięta w przetargu wynosiła: 1 113,87 zł (netto).

Najemcą lokalu znajdującego się w miejscowości Owińska, przy ul. Dworcowej 4, o powierzchni użytkowej 27,15 m2, zlokalizowanego na działce oznaczonej geodezyjnie: działka nr 113/11, obręb Owińska, arkusz mapy 10, została firma S&K STUDIO Sonia Pietrzyńska, Bolechówko,
ul. Daglezjowa 8, 62-005 Owińska.