Wójt Gminy Czerwonak stosownie do § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213 t.j.), informuje, że w dniu 21 marca 2023 r. o  godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak ul. Źródlana 39, odbył się I ustny przetarg nieograniczony prowadzony w trybie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344).

Przedmiotem I ustnego przetargu nieograniczonego było oddanie w najem na okres 3 lat lokalu użytkowego o powierzchni 41,30 m2, położonego w miejscowości Owińska, przy ul. Dworcowej 4, stanowiącego własność Gminy Czerwonak, zlokalizowanego na działce oznaczonej geodezyjnie:

obręb Owińska, arkusz mapy 10

działka nr 113/11, KW nr PO1P/00289147/5

cena wywoławcza miesięcznego czynszu najmu wynosiła 1 207,61 zł netto.

Wadium na przedmiotowy lokal zostało wpłacone w terminie przez 1 podmiot. 

Liczba oferentów dopuszczonych oraz niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 1, w tym dopuszczonych: 1, niedopuszczonych: 0.

I ustny przetarg nieograniczony na oddanie w najem lokalu użytkowego o powierzchni 41,30 m2, położonego w miejscowości Owińska, przy ul. Dworcowej 4, zlokalizowanego na działce
nr 113/11, obręb Owińska, arkusz mapy 10, zakończył się wynikiem negatywnym
z powodu niestawienia się oferenta w dniu przetargu.