Wójt Gminy Czerwonak stosownie do § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213), informuje, że w dniu 9 stycznia 2023 r. o  godz. 1200 w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak ul. Źródlana 39, pok. 01, odbył się I ustny przetarg nieograniczony prowadzony w trybie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z 2022, poz. 1846, 2185).

 

Przedmiotem I ustnego przetargu nieograniczonego było oddanie w dzierżawę na okres 30 lat gruntu przeznaczonego pod budowę budynku/pawilonu usługowego przy cmentarzu komunalnym w Czerwonaku z koniecznością zrealizowania inwestycji zgodnie z pozwoleniem na budowę oraz projektem budowlanym, uzyskanym przez Gminę Czerwonak.

Przedmiotem przetargu jest część nieruchomości o powierzchni 155,81 m2, położonej w Czerwonaku, stanowiącej własność Gminy Czerwonak o oznaczeniach geodezyjnych:

 

  • obręb Czerwonak, arkusz  mapy 13
  • część działki nr 28/4 o pow. 155,81 m2, w tym pod budowę budynku A powierzchni 42,40 m2, pozostała część o powierzchni  113,41 m2 pod budowę chodnika oraz terenu zielonego, KW nr PO1P/00130872/7

Liczba oferentów dopuszczonych oraz niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 0 w tym dopuszczonych: 0, niedopuszczonych: 0.

 

W I ustnym przetargu nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości na okres 30 lat gruntu przeznaczonego pod budowę budynku/pawilonu usługowego przy cmentarzu komunalnym w Czerwonaku z koniecznością zrealizowania inwestycji zgodnie z pozwoleniem na budowę oraz projektem budowlanym, uzyskanym przez Gminę Czerwonak, oznaczoną geodezyjnie jako część działki nr 28/4, o pow. 155,81 m2, obręb Czerwonak, arkusz mapy 13, nie złożono żadnej oferty, nie dokonano żadnej wpłaty wadium w terminie.

 

I ustny przetarg ograniczony na dzierżawę części nieruchomości na okres 30 lat gruntu przeznaczonego pod budowę budynku/pawilonu usługowego przy cmentarzu komunalnym w Czerwonaku z koniecznością zrealizowania inwestycji zgodnie z pozwoleniem na budowę oraz projektem budowlanym, uzyskanym przez Gminę Czerwonak, oznaczoną geodezyjnie jako część działki nr 28/4, o pow. 155,81 m2, obręb Czerwonak, arkusz mapy 13, zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku oferentów.