Wójt Gminy Czerwonak stosownie do § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 oraz z 2020 r. poz. 1698), informuje, że w dniu 15 marca 2024 r. o  godz. 10:00  w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak ul. Źródlana 39, pok. 01, odbył się I ustny przetarg nieograniczony prowadzony w trybie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.)

Przedmiotem I ustnego przetargu nieograniczonego była sprzedaż nieruchomości, położonej w miejscowości Czerwonak, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej „5MN/U”, stanowiącej własność Gminy Czerwonak, oznaczonej geodezyjnie:

Numer geodezyjny działki: 6/20
Identyfikator działki: 302104_2.0002.AR_13.6/20
Obręb ewidencyjny: 302104_2.0002, Czerwonak
Księga wieczysta nr PO1P/00309465/7
Powierzchnia  0,0646 ha
cena wywoławcza brutto: 275 000,00 zł

Liczba oferentów dopuszczonych oraz niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 0
 w tym dopuszczonych: 0, niedopuszczonych: 0.

W I ustnym przetargu nieograniczonym na nieruchomość oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 6/20, o pow. 0,0646 ha, obręb Czerwonak, arkusz mapy 13, nie złożono żadnej oferty, nie dokonano żadnej wpłaty wadium w terminie.

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 6/20, o pow. 0,0646 ha, obręb Czerwonak, arkusz mapy 13 zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku oferentów.