Wójt Gminy Czerwonak stosownie do § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213), informuje, że w dniu 28 sierpnia 2023 r. o  godz. 1500 w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak ul. Źródlana 39, pok. 01, odbył się I ustny przetarg nieograniczony prowadzony w trybie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344  1113)

 

Przedmiotem I ustnego przetargu nieograniczonego była sprzedaż nieruchomości, położonej w miejscowości Czerwonak, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej „4MN”, stanowiącej własność Gminy Czerwonak, oznaczonej geodezyjnie:

 

  • obręb Czerwonak, arkusz mapy 13
  • działka nr 6/9, o powierzchni 0,0808 ha, KW nr PO1P/00309465/7
  • cena wywoławcza brutto: 405 000,00 zł

 

Liczba oferentów dopuszczonych oraz niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 0 w tym dopuszczonych: 0, niedopuszczonych: 0.

W I ustnym przetargu nieograniczonym na nieruchomość oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 6/9, o powierzchni 0,0808 ha, obręb Czerwonak, arkusz mapy 13, nie złożono żadnej oferty, nie dokonano żadnej wpłaty wadium w terminie.

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 6/9, o powierzchni 0,0808 ha, obręb Czerwonak, arkusz mapy 13, zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku oferentów.