Wójt Gminy Czerwonak stosownie do § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 oraz z 2020 r. poz. 1698), informuje, że w dniu 28 listopada 2022 r. o  godz. 1500 w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak ul. Źródlana 39, pok. 01, odbył się I ustny przetarg nieograniczony prowadzony w trybie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899).

Przedmiotem I ustnego przetargu nieograniczonego była sprzedaż nieruchomości, położonej w miejscowości Koziegłowy, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy usługowej „U”, stanowiącej własność Gminy Czerwonak, oznaczonej geodezyjnie:

 

  • obręb Koziegłowy, arkusz mapy 12, działka nr 154/4, o pow. 0,5876 ha, KW nr PO1P/00113745/3 - cena wywoławcza brutto: 3 500 000,00 zł

 

Liczba oferentów dopuszczonych oraz niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 0, w tym dopuszczonych: 0, niedopuszczonych: 0.

W I ustnym przetargu nieograniczonym na nieruchomość oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 154/4, o pow. 0,5876 ha, obręb Koziegłowy, arkusz mapy 12, nie złożono żadnej oferty, nie dokonano żadnej wpłaty wadium w terminie.

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 154/4, o pow. 0,5876 ha, obręb Koziegłowy, arkusz mapy 12, zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku oferentów.