Wójt Gminy Czerwonak stosownie do § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań
na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213 t.j.), informuje, że w dniu 31 maja 2022 r. o  godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak ul. Źródlana 39, pok. 01, odbył się II ustny przetarg nieograniczony prowadzony w trybie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 t.j.).

 

Przedmiotem II ustnego przetargu nieograniczonego było oddanie w dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Koziegłowy, przy ul. Kanałowej, stanowiącej własność Gminy Czerwonak, zlokalizowanej na działce oznaczonej geodezyjnie:
 

  • obręb Koziegłowy, arkusz mapy 17
  • działka nr 172/8, o pow. 449 m2, KW nr PO1P/00002112/6
  • cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosiła 5 900,00 zł netto.

 

Liczba oferentów dopuszczonych oraz niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu - 0 (nikt nie wpłacił wadium).

 

II ustny przetarg nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Koziegłowy, przy ul. Kanałowej, o powierzchni użytkowej 449 m2, zlokalizowanej na działce nr 172/8, obręb Koziegłowy, arkusz mapy 17, zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku oferentów.