Wójt Gminy Czerwonak stosownie do § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), informuje, że w dniu 30 sierpnia 2021 r. o  godz. 1300 w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak ul. Źródlana 39, pok. 01, odbył się II ustny przetarg nieograniczony prowadzony w trybie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z 2021 r. poz. 11, 234)

 

Przedmiotem II ustnego przetargu nieograniczonego było oddanie w najem na okres do 3 lat lokalu o powierzchni użytkowej 22,5 m2, położonego w miejscowości Bolechowo-Osiedle, przy
ul. Kolejowej 9, stanowiącego własność Gminy Czerwonak, zlokalizowanego na działce oznaczonej geodezyjnie:

 

  • obręb Bolechowo, arkusz mapy 1
  • działka nr 270/14, KW nr PO1P/00301351/9
  • cena wywoławcza miesięcznego czynszu za najem lokalu wynosiła 450,00 zł netto.

 

Liczba oferentów dopuszczonych oraz niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 3, w tym dopuszczonych: 3, niedopuszczonych: 0.

 

W II ustnym przetargu nieograniczonym na najem lokalu o powierzchni użytkowej 22,5 m2, położonego w miejscowości Bolechowo-Osiedle, przy ul. Kolejowej 9, zlokalizowanego na działce nr 270/14, obręb Bolechowo, arkusz mapy 1, trzech oferentów wpłaciło wadium w terminie.

 

Cena osiągnięta w przetargu wynosiła: 500,00 zł (netto).

 

Najemcą lokalu znajdującego się w miejscowości Bolechowo-Osiedle, przy ul. Kolejowej 9, o powierzchni użytkowej 22,5 m2 , zlokalizowanego na działce oznaczonej geodezyjnie: działka nr 270/14,  obręb Bolechowo, arkusz mapy 1, została firma KORALIK Terapia Dziecka Alicja Antoniewicz, z siedzibą w Kicinie (62-004) przy ul. Jonschera 32.