Wójt Gminy Czerwonak stosownie do § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 oraz z 2020 r. poz. 1698), informuje, że w dniu 4 listopada 2022 r. o  godz. 1200 w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak ul. Źródlana 39, pok. 01, odbył się I ustny przetarg ograniczony prowadzony w trybie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899).

 

Przedmiotem I ustnego przetargu ograniczonego była dzierżawa nieruchomości, położonej w miejscowości Czerwonak, stanowiącej własność Gminy Czerwonak, oznaczonej geodezyjnie:
 

  • obręb Czerwonak, arkusz mapy 3
  • działka nr 37, o pow. 295 m2, KW nr PO1P/00108918/9

 

Liczba oferentów dopuszczonych oraz niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 0, w tym dopuszczonych: 0, niedopuszczonych: 0.

 

W I ustnym przetargu ograniczonym na nieruchomość oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 37, o pow. 295 m2, obręb Czerwonak, arkusz mapy 3, nie złożono żadnej oferty, nie dokonano żadnej wpłaty wadium w terminie.

 

I ustny przetarg ograniczony na dzierżawę nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 37, o pow. 295 m2, obręb Czerwonak, arkusz mapy 3, zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku oferentów.