Wójt Gminy Czerwonak stosownie do § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213), informuje, że w dniu 15 maja 2023 r. o  godz. 1200 w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak ul. Źródlana 39, pok. 01, odbył się I ustny przetarg nieograniczony prowadzony w trybie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344).

 

Przedmiotem I ustnego przetargu nieograniczonego było oddanie w dzierżawę na okres 30 lat gruntu przeznaczonego pod budowę budynku/pawilonu usługowego przy cmentarzu komunalnym w Czerwonaku z koniecznością zrealizowania inwestycji zgodnie z pozwoleniem na budowę oraz projektem budowlanym, uzyskanym przez Gminę Czerwonak.

Przedmiotem przetargu była część nieruchomości o powierzchni 85,31 m2, położonej w Czerwonaku, stanowiącej własność Gminy Czerwonak o oznaczeniach geodezyjnych:

obręb Czerwonak, arkusz  mapy 13

część działki nr 28/4 o pow. 85,31 m2, w tym pod budowę budynku B powierzchni 38,80 m2, pozostała część o powierzchni 45,61 m2 pod budowę chodnika oraz terenu zielonego, KW nr PO1P/00130872/7

Liczba oferentów dopuszczonych oraz niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 0

 w tym dopuszczonych: 0, niedopuszczonych: 0.

 

W I ustnym przetargu nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości na okres 30 lat gruntu przeznaczonego pod budowę budynku/pawilonu usługowego przy cmentarzu komunalnym w Czerwonaku z koniecznością zrealizowania inwestycji zgodnie z pozwoleniem na budowę oraz projektem budowlanym, uzyskanym przez Gminę Czerwonak, oznaczoną geodezyjnie jako część działki nr 28/4, o pow. 85,31 m2, obręb Czerwonak, arkusz mapy 13, nie złożono żadnej oferty, nie dokonano żadnej wpłaty wadium w terminie.

 

I ustny przetarg ograniczony na dzierżawę części nieruchomości na okres 30 lat gruntu przeznaczonego pod budowę budynku/pawilonu usługowego przy cmentarzu komunalnym w Czerwonaku z koniecznością zrealizowania inwestycji zgodnie z pozwoleniem na budowę oraz projektem budowlanym, uzyskanym przez Gminę Czerwonak, oznaczoną geodezyjnie jako część działki nr 28/4, o pow. 155,81 m2, obręb Czerwonak, arkusz mapy 13, zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku oferentów.