Wójt Gminy Czerwonak stosownie do § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021r. poz. 2213), informuje, że w dniu 6 maja 2022 r. o  godz. 900 w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak ul. Źródlana 39, pok. 111, odbył się I ustny przetarg nieograniczony prowadzony w trybie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899).

 

Przedmiotem I ustnego przetargu nieograniczonego była sprzedaż nieruchomości, położonej w miejscowości Owińska, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej „MN1”, oznaczonej geodezyjnie:

 

  • działka nr 215, o powierzchni 0,0700 ha, obręb Owińska, arkusz mapy 5, księga wieczysta nr PO1P/00110861/1.
  • cena wywoławcza brutto: 123 000,00 zł

 

Liczba oferentów dopuszczonych oraz niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu:  2, w tym dopuszczonych: 2, niedopuszczonych: 0.

W I ustnym przetargu nieograniczonym na nieruchomość oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 215, o pow. 0,0700 ha, obręb Owińska, arkusz mapy 5, dwóch oferentów wpłaciło wadium w terminie, jednak jeden z oferentów nie przybył na przetarg.

 

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wynosiła: 124 230,00 zł (brutto).

 

Nabywcą nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 215 o pow. 0,0700 ha, obręb Owińska, arkusz mapy 5 został Pan Krzysztof Dziechciar.