Wójt Gminy Czerwonak stosownie do § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 oraz z 2020 r. poz. 1698), informuje, że w dniu 9 maja 2022 r. o  godz. 1500 w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak ul. Źródlana 39, pok. 102, odbył się I ustny przetarg nieograniczony prowadzony w trybie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899)

 

Przedmiotem I ustnego przetargu nieograniczonego była sprzedaż nieruchomości, położonej w miejscowości Bolechowo, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy obiektów produkcyjnych, składów i magazynów lub usługowej „1P/U”, stanowiącej własność Gminy Czerwonak, oznaczonej geodezyjnie:

 

  • obręb Bolechowo, arkusz mapy 1 działka nr 371/23, o pow. 0,9142 ha, KW nr PO1P/00138266/2
  • cena wywoławcza brutto: 1 740 000,00 zł

 

Liczba oferentów dopuszczonych oraz niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 0, w tym dopuszczonych: 0, niedopuszczonych: 0.

 

W I ustnym przetargu nieograniczonym na nieruchomość oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 371/23, o pow. 0,9142 ha, obręb Bolechowo, arkusz mapy 1, nie dokonano żadnej wpłaty wadium w terminie.

 

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 371/23, o pow. 0,9142 ha, obręb Bolechowo, arkusz mapy 1, zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku oferentów.