Wójt Gminy czerwonak, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust.1 i art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) informuje, że w dniu 21 września 2022 r. zostały wywieszone do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, Wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Czerwonak, przeznaczonych do zbycia Zarządzeniem Wójta Gminy Czerwonak: 298/2022, Nr 299/2022, Nr 300/2022, Nr 301/2022 z dnia 13.09.2022 r. położonych w miejscowości Bolechowo-Osiedle, w mpzp pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z działalnością gospodarczą „Mj,G”.

Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak, pok. 213, tel. 61/ 65-44-254, 61/ 65-44-285.