KP.210.5.2023


Wójt Gminy Czerwonak
Urząd Gminy Czerwonak
ul. Źródlana 39
62-004 Czerwonak
ogłasza
nabór
na 2 stanowiska pracy
strażnik Straży Gminnej w Czerwonaku


1.    Wymagania niezbędne do podjęcia pracy na stanowisku:
1)    posiadanie obywatelstwa polskiego,
2)    ukończone 21 lat,
3)    posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
4)    nieskazanie za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
5)    nieposzlakowana opinia,
6)    sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,
7)    uregulowany stosunek do służby wojskowej,
8)    wykształcenie średnie.


2.    Wymagania dodatkowe:
1)    prawo jazdy kat. B,
2)    ukończony kurs dla strażników gminnych (miejskich),
3)    ukończony kurs/szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy kwalifikowanej lub pierwszej pomocy itp.,
4)    ukończone kursy/szkolenia z zakresu technik i taktyki interwencji, użycia/wykorzystania środków przymusu bezpośredniego itp.
5)    doświadczenie i znajomość zasad postępowania w działaniach z udziałem zwierząt,
6)    doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży,
7)    umiejętność sporządzania i przygotowywania odpowiedniej dokumentacji służbowej,
8)    umiejętność pracy w stresie oraz pod presją czasu,
9)    umiejętność pracy samodzielnej i w zespole,
10)    znajomość obsługi komputera,
11)    znajomość przepisów z zakresu ochrony środowiska oraz usuwania pojazdów nieużytkowanych,
12)    dyspozycyjność,
13)    rzetelność, punktualność, uczciwość i komunikatywność,
14)    wysoka kultura osobista.


3.    Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:
1)    realizacja zadań ustawowych funkcjonariusza Straży Gminnej,
2)    stosowanie procedur określonych w  odpowiednich ustawach oraz przepisach wykonawczych,
3)    egzekwowanie przestrzegania prawa,
4)    obsługa gminnego monitoringu wizyjnego i elektronicznego,
5)    kierowanie pojazdami służbowymi, w tym pojazdami uprzywilejowanymi,
6)    współdziałania z jednostkami gminnymi, innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz komórkami Urzędu Gminy Czerwonak,
7)    udział w działaniach związanych z realizacją zadań gminy w obszarze zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej,
8)    udział w działaniach pracodawcy związanych z podnoszeniem kwalifikacji pracowniczych,
9)    realizowanie obowiązków pracowniczych w zakresie samokształcenia.


4.    Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1)    praca w terenie na obszarze gminy Czerwonak,
2)    konieczność kierowania pojazdami służbowymi Straży Gminnej,
3)    konieczna sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,
4)    praca w wymiarze 1 etatu,
5)    praca zmianowa oraz w dniach wolnych od pracy według potrzeb.


5.    Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Czerwonak, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia jest niższy niż 6%.


6.    Informacja o ochronie danych osobowych:
Kandydat jest zobowiązany zapoznać się z informacją o ochronie danych osobowych oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji naboru na dane stanowisko urzędnicze (druk informacji wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce Oferty pracy).


7.    Wymagane dokumenty (oferta):
1)    kwestionariusz osobowy (druk dostępny na BIP Czerwonak, zakładka Oferty pracy),
2)    list motywacyjny,
3)    kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
4)    kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
5)    kopie dokumentów poświadczających znajomość języka polskiego (dotyczy obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo zatrudnienia  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) - zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych,
6)    oświadczenie o:
-    nieskazaniu za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
-   korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
-    posiadaniu obywatelstwa polskiego,
7)    kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata posiadającego takie orzeczenie,
8)    wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji naboru na dane stanowisko urzędnicze na druku dostępnym na BIP Czerwonak, zakładka Oferty pracy.


8.    Termin składania dokumentów:
19 czerwca 2023 r.


9.    Miejsce składania dokumentów:
Urząd Gminy Czerwonak (Kancelaria)
ul. Źródlana 39
62-004 Czerwonak


10.    Inne informacje:
1)    wymagane dokumenty (oferty) należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko Strażnik Straży Gminnej w Czerwonaku”,
2)    oferty, które wpłyną do Urzędu (kancelarii) po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane,
3)    dopuszcza się składanie ofert drogą elektroniczną wyłącznie opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym,
4)    oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu muszą być podpisane własnoręcznie i opatrzone datą (wzory dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  zakładce Oferty pracy),
5)    zastrzegamy sobie, że nadesłane oferty nie będą odsyłane,
6)    informacja o wynikach naboru zostanie opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czerwonak: bip.czerwonak.pl oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Czerwonak,
7)    dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 61 65 44 208.


Wójt Gminy Czerwonak
Urząd Gminy Czerwonak
ul. Źródlana 39
62-004 Czerwonak

 


Czerwonak, 18 maja 2023 r.