W dniu 23 września 2021 r. Rada Gminy Czerwonak podjęła uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w 2022 roku. Stawki wzrosły o zaledwie 3,6 % (zgodnie z ogłoszonym przez Prezesa GUS wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za I półrocze 2021 roku w porównaniu do I półrocza 2020 rok).

Najważniejsze stawki podatku od nieruchomości wyniosą zatem (w tabeli podano stawki w zł za 1 m2):
 

 

2021

2022

budynki zw. z prowadzeniem działalności gospodarczej

21,80

22,58

grunty zw. z prowadzeniem działalności gospodarczej

0,90

0,93

budynki mieszkalne

0,79

0,82

budynki pozostałe

7,01

7,26

grunty pozostałe

0,36

0,37

 

 

Wzrost kosztów upomnień

Wydział Podatków i Opłat informuje, że od dnia 13 października 2021 r. nastąpił wzrost kosztów upomnień kierowanych do osób zalegających z zapłatą podatków i opłat. Obecnie kwota ta wynosi 16,00 zł (było 11,60 zł). Opłata ta wynika z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia doręczanego zobowiązanemu przed wszczęciem egzekucji administracyjnej. Kwota kosztów upomnienia jest niezależna od wysokości zaległego zobowiązania.

Zdarza się, że pomimo wysłania upomnienia podatnicy wpłacają jedynie kwotę zaległego zobowiązania, pomijając tę opłatę. W takim przypadku z dokonanej wpłaty pobierane są w pierwszej kolejności należne koszty upomnień.

Prosimy zatem o terminowe regulowanie należnych zobowiązań, aby uniknąć kosztów dodatkowej opłaty.

Obowiązek zgłaszania zmian i adresu zamieszkania

Wydział przypomina również o obowiązku zgłaszania zmian mających wpływ za zmianę wysokości podatku od nieruchomości, np.
 

  • nabycie nieruchomości,
  • rozpoczęcie użytkowania lub o zakończenie budowy nowo wybudowanego budynku,
  • zajęcie nieruchomości na prowadzenie działalności gospodarczej lub jej zakończenie,
  • rozbudowa budynku,
  • rozbiórka budynku.


Prosimy również o przekazywanie informacji o zmianie adresu zamieszkania. W razie braku takiego zgłoszenia korespondencja, a w szczególności decyzja podatkowa, kierowana jest na dotychczasowy adres. Zmiana adresu zameldowania nie jest równoznaczna ze zmianą adresu zamieszkania, stąd jeżeli chcemy zmienić i ten adres należy dokonać dodatkowego zgłoszenia w Wydziale Podatków i Opłat.

 

Wydział Podatków i Opłat