WÓJT GMINY CZERWONAK  OGŁASZA*

I USTNE PRZETARGI NIEOGRANICZONE
na oddanie w dzierżawę  – na okres do 1 (jednego) roku – części nieruchomości położonej  w Owińskach, stanowiącej własność Gminy Czerwonak o oznaczeniach geodezyjnych: obręb Owińska
- część działki nr 249/17 o powierzchni dzierżawy 18 m2, KW nr PO1P/00330804/2, stawka wyjściowa miesięcznego czynszu dla food trucka nr 1 wynosi 1425,59 zł brutto, obręb Owińska
- część działki nr 249/17 o powierzchni dzierżawy 18 m2, KW nr PO1P/00330804/2, stawka wyjściowa miesięcznego czynszu dla food trucka nr 2 wynosi 1425,59 zł brutto.

Ustala się wadium dla:
- food trucka nr 1 w wysokości: 1425,59 zł brutto,
- food trucka nr 2 w wysokości: 1425,59 zł brutto.

Wadium na działki należy wpłacać w formie pieniężnej na konto Urzędu Gminy Czerwonak:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. nr 78 1020 4027 0000 1302 1636 7338
z dopiskiem „przetarg – dzierżawa działka nr 249/17 food truck nr ……”  - najdalej do dnia 16 kwietnia 2024 r.
Za dzień wpłaty wadium uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Gminy Czerwonak.
Przetargi odbędą się 22 kwietnia  2024 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, pok. 01.

Uwaga: Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy Czerwonak ul. Źródlana 39 - Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami, pok. 213, tel. 61/65-44-285, 61/65-44-253. Ogłoszenie o I ustnych przetargach nieograniczonych wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Czerwonak (parter i II piętro), oraz zamieszczono na: stronie internetowej Urzędu Gminy Czerwonak www.czerwonak.pl, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej  http://bip.czerwonak.pl/public.
*Wyciąg z ogłoszenia o I ustnych przetargach nieograniczonych.