Wójt Gminy Czerwonak ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Potasze, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę rezydencjalną „MM”, stanowiącej własność Gminy Czerwonak, o oznaczeniach geodezyjnych:

obręb Potasze, arkusz mapy 2
działka nr 404/17 pow. 0,0951 ha, nr 404/19 pow. 0,0017 ha, nr 404/29 pow. 0,0132 ha
o powierzchni łącznej 0,1100 ha, KW nr PO1P/00110861/1
cena wywoławcza brutto: 350 000,00 zł
Ustala się wadium w wysokości: 70 000,00 zł

Wadium na działkę należy wpłacać w formie pieniężnej na konto Urzędu Gminy Czerwonak: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. nr 78 1020 4027 0000 1302 1636 7338 z dopiskiem „przetarg na działkę nr 404/17, nr 404/19, nr 404/29” - najdalej do dnia 9 lipca 2024 r.
Za dzień wpłaty wadium uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Gminy Czerwonak.
Przetarg odbędzie się 15 lipca 2024 r. o godz.15.00 w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, pok. 01.

Uwaga: Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy Czerwonak ul. Źródlana 39 - Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami, pok. 213, tel. 61/65-44-285, 61/65-44-254. Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Czerwonak (parter i II piętro), oraz opublikowano na: stronie internetowej Urzędu Gminy Czerwonak www.czerwonak.pl, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej  http://bip.czerwonak.pl/public.

*Wyciąg z ogłoszenia o I ustnym przetargu nieograniczonym