Wójt gminy Czerwonak ogłasza

I USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

na oddanie w dzierżawę – na okres  3 lat - nieruchomości położonej  w Koziegłowach, zagospodarowanej jako parkingi miejsca postojowe dozorowane (strzeżone), stanowiącej własność Gminy Czerwonak o oznaczeniu geodezyjnym:

obręb Koziegłowy, arkusz  mapy 20
część działki nr 345/49, o pow. 2 627 m2,
dla której Sąd Rejonowy w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą nr PO1P/00119192/9

  • stawka wyjściowa miesięcznego czynszu 3 152,40 zł plus należny podatek VAT tj.  3 877,45 zł

Stawka ustalona zgodnie z analizą stawki czynszów za najem lub dzierżawę gruntów komunalnych z dnia 25 czerwca 2021 roku, określającą jednostkową wartość rynkową miesięcznej stawki czynszu dzierżawnego.
Nieruchomość została przeznaczona do oddania w dzierżawę w trybie I przetargu ustnego nieograniczonego Zarządzeniem Nr 220/2021 Wójta Gminy Czerwonak z dnia 2 sierpnia 2021 roku.

Czynsz ustalony w drodze przetargu płatny będzie do 15 dnia każdego miesiąca, z góry za dany miesiąc. Czynsz podlega corocznej waloryzacji z dniem 1 (pierwszego) marca o średnioroczny wskaźnik zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonego przez Prezesa GUS w dzienniku urzędowym „Monitor Polski” za rok poprzedzający dokonywaną waloryzację. W przypadku, gdy wskaźnik, o którym mowa wyżej, jest ujemny, czynsz pozostaje bez zmian.


Sposób zagospodarowania: Nieruchomość jest zagospodarowana z przeznaczeniem pod parking i miejsca postojowe dozorowane, zabudowana budynkiem stróżówki.


Opis nieruchomości:
1. Nieruchomość opłotowana, w części utwardzona (asfalt), na nieruchomości znajduje się budynek „stróżówki”, nieruchomość zlokalizowana w Koziegłowach przy ul. Piaskowej 5.

Informacje dla wygrywających przetarg: Dzierżawca zobowiązany będzie do: zawarcia umowy i regulowania we własnym zakresie ewentualnych opłat za energię elektryczną, wodę, ścieki, wywóz śmieci i inne – bezpośrednio z odpowiednimi podmiotami na podstawie zawartych umów, ubezpieczenia i ochrony przedmiotu dzierżawy we własnym zakresie i na własny koszt.


Informacje dodatkowe:
W chwili obecnej przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta umową dzierżawy.
Wyżej wymieniona nieruchomość nie posiada żadnych obciążeń, ani też nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.
Dla terenu brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Nakłady na nieruchomości stanowią własność Wydzierżawiającego.

Oferenci zobowiązani będą przed rozpoczęciem licytacji do złożenia na piśmie oświadczeń:

  • o zapoznaniu się ze stanem faktyczno-technicznym i prawnym nieruchomości;
  • o zapoznaniu się z projektem umowy dzierżawy i przyjęciu go bez zastrzeżeń (wzór umowy dostępny w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak ul. Źródlana 39, II piętro, pok. 213 oraz zamieszczony na stronie internetowej urzędu www.czerwonak.pl i www.bip.czerwonak.pl


Ustala się wadium w wysokości: 3 877,45 zł


Wadium należy wpłacać w formie pieniężnej na konto Urzędu Gminy Czerwonak:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. nr 29 1020 4027 0000 1302 1205 0847
z dopiskiem „przetarg - dzierżawa 345/49” - najdalej do dnia 28 września 2021 r.
Za dzień wpłaty wadium uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Gminy Czerwonak.

Z obowiązku wniesienia wadium zwolnione są osoby którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium RP lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939r.


Przetarg odbędzie się 4 października 2021 r. o godz. 12:00
w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, pok. 01.


Pouczenie: Osoby o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 8 lipca 2005r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U z 2017 r. poz. 2097) oryginałem  zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami RP oraz wypisem z rejestrów o których mowa w art. 19 w/w ustawy). Uczestnicy przetargu winni okazać się dowodem osobistym; w przypadku przedsiębiorców lub innych podmiotów niebędących przedsiębiorcami odpisem z właściwego rejestru; pełnomocnictwem oraz wszelkimi zezwoleniami i zgodami, jeżeli ze względu na osobę nabywcy są one prawem wymagane.
Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się oferenta, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy dzierżawy.
Uwaga: Ogłaszający ma prawo z uzasadnionej przyczyny do odwołania przetargu informując o tym  niezwłocznie w formie właściwej dla jego ogłoszenia.

Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy Czerwonak ul. Źródlana 39 - Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami pok. 213, tel. 61/65-44-285, 61/65-44-253, 61/65-44-255.

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym wywieszono  na  tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Czerwonak (II piętro), oraz opublikowano na: stronie internetowej Urzędu Gminy Czerwonak www.czerwonak.pl, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej  http://bip.czerwonak.pl/public.