Wójt Gminy Czerwonak ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Koziegłowy,  stanowiącej własność Gminy Czerwonak oznaczonej geodezyjnie:
 

  • obręb Koziegłowy, arkusz  mapy 2
  • działka nr 47/4, o powierzchni dzierżawy 1267 m2,
  • część działki nr 47/3, o powierzchni dzierżawy 261 m2
  • KW PO1P/00127317/5.


Ustala się wadium dla działki nr 47/4 oraz części działki 47/3  w wysokości  - 6 150,00 zł

Wadium na działkę należy wpłacać w formie pieniężnej na konto Urzędu Gminy Czerwonak: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. nr 78 1020 4027 0000 1302 1636 7338 z dopiskiem „przetarg – dzierżawa 47/4 oraz część działki 47/3” - najdalej do dnia 7 lutego 2022 r.

Za dzień wpłaty wadium uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Gminy Czerwonak. Przetarg odbędzie się 11 lutego 2022 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, pok. 01.

Uwaga: Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy Czerwonak ul. Źródlana 39 - Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami, pok. 213, tel. 61/65-44-285, 61/65-44-253. Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Czerwonak (parter i II piętro) oraz zamieszczono na: stronie internetowej Urzędu Gminy Czerwonak www.czerwonak.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

*Wyciąg z ogłoszenia o I ustnym  przetargu nieograniczonym.