Wójt gminy Czerwonak ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Bolechowo - Osiedle, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z działalnością gospodarczą „Mj,G”, stanowiącej własność Gminy Czerwonak o oznaczeniach geodezyjnych:
 

  • obręb Bolechowo - Osiedle, arkusz mapy 2
  • działka nr 529, pow. 0,1099 ha, KW PO1P/00125289/5 łącznie z dz. nr 9/5, pow. 0,0085 ha, KW PO1P/00120417/7, o łącznej powierzchni 0,1184 ha
  • cena wywoławcza brutto: 296 000,00 zł
  • Ustala się wadium w wysokości: 59 000,00 zł


Wadium należy wpłacać w formie pieniężnej na konto Urzędu Gminy Czerwonak: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. nr 78 1020 4027 0000 1302 1636 7338  z dopiskiem „przetarg na działkę nr 529+nr 9/5” - najdalej do dnia 1 marca 2023 r. Za dzień wpłaty wadium uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Gminy Czerwonak.

 

Przetarg odbędzie się 7 marca 2023 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, pok. 01.

 

Uwaga: Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy Czerwonak ul. Źródlana 39 - Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami, pok. 213, tel. 61/65-44-285, 61-65-44-254. Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Czerwonak (parter i II piętro), oraz opublikowano na: stronie internetowej Urzędu Gminy Czerwonak www.czerwonak.pl, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej  http://bip.czerwonak.pl/public.

*Wyciąg z ogłoszenia o I ustnym przetargu nieograniczonym