Wójt gminy Czerwonak ogłasza III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Bolechówko, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną „2MN” stanowiącą własność Gminy Czerwonak oznaczonej geodezyjnie:

  • obręb Bolechówko, arkusz  mapy 1
  • dz. nr 329/15 o pow. 0,1338 ha, KW PO1P/00256009/6;
  • cena wywoławcza brutto: 350 000,00 zł
  • Ustala się wadium dla działki nr 329/15 w wysokości 70 000,00 zł. Wadium na działkę należy wpłacać w formie pieniężnej na konto Urzędu Gminy Czerwonak: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. nr 78 1020 4027 0000 1302 1636 7338 z dopiskiem „przetarg na działkę nr 329/15” - najdalej do dnia 27 września 2023 r. Za dzień wpłaty wadium uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Gminy Czerwonak.

Przetarg odbędzie się 3 października 2023 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, pok. 01.

 


Uwaga: Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy Czerwonak ul. Źródlana 39 - Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami, pok. 213, tel. 61/65-44-285, 61/65-44-254. Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Czerwonak (parter i II piętro), oraz opublikowano na: stronie internetowej Urzędu Gminy Czerwonak www.czerwonak.pl, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej  http://bip.czerwonak.pl/public.
*Wyciąg z ogłoszenia o III ustnym przetargu nieograniczonym