Wójt Gminy Czerwonak ogłasza IV ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Czerwonak, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej „4MN”, stanowiącej własność Gminy Czerwonak o oznaczeniach geodezyjnych:

 

  • obręb Czerwonak, arkusz  mapy 13
  • działka nr 6/9, o pow. 0,0808 ha, KW PO1P/00309465/7 
  • cena wywoławcza brutto: 360 000,00 zł

 

Ustala się wadium dla działki nr 6/9 w wysokości   72 000,00 zł

Wadium należy wpłacać w formie pieniężnej na konto Urzędu Gminy Czerwonak: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. nr 78 1020 4027 0000 1302 1636 7338 z dopiskiem „przetarg na działkę nr 6/9” - najdalej do dnia 14 lutego 2023 r. Za dzień wpłaty wadium uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Gminy Czerwonak.

Przetarg odbędzie się 20 lutego 2023 r. o godz.16:00 w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, pok. 111.

 

Uwaga: Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy Czerwonak ul. Źródlana 39 - Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami, pok. 213, tel. 61/65-44-285, 61-65-44-254. Ogłoszenie o IV ustnym przetargu nieograniczonym wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Czerwonak (parter i II piętro), oraz opublikowano na: stronie internetowej Urzędu Gminy Czerwonak www.czerwonak.pl, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej  http://bip.czerwonak.pl/public.

*Wyciąg z ogłoszenia o IV ustnym przetargu nieograniczonym