Wójt Gminy Czerwonak na podstawie art. 97a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021r. poz. 1899) informuje o zamiarze dokonania z urzędu podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej w ewidencji gruntów jako:
 

  • dz. 311, obr. Bolechowo , o pow. 1,4900 ha, KW PO1P/00039677/2.


Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie w sprawie podziału nieruchomości. Po bezskutecznym upływie w/w terminu Wójt wyda decyzje zatwierdzającą podział przedmiotowej nieruchomości.

Dodatkowe informacje można uzyskać w UG Czerwonak, ul. Źródlana 39, pok. 213, tel. 61–65 44 265.

 

Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami